Lịch sử thay đổi phiên bản

V2.3

V2.2

V2.1

V2.0

V1.4.2

V1.4

V1.3

V1.0~1.2

Ảnh chụp tính năng

Xem trước Video